bài THUỐC >>BÀI THUỐC CHỮA BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
          1. Qua lâu cửu bạch quế chi thang gia giảm
           2. Huyết phủ trục ứ thang gia giảm
           3. Đạo đàm thang gia giảm
           4. Khoan hung hoàn gia giảm