bài THUỐC
>>
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HỆ TIẾT NIỆU
          1. Việt tỳ thang gia giảm
          2. Tiểu kế ẩm tử gia giảm
          3. Thận khí hoàn hợp Ngũ vị tử diễn tôn hoàn gia giảm
          4. Kiến linh thang gia giảm
          5. Bài thuốc kinh nghiệm chữa viêm cầu thận cấp
          6. Bát chính tán gia giảm
          7. Bài thuốc kinh nghiệm chữa viêm đường tiết niệu
          8. Đạo xích tán gia giảm
          9. Bài thuốc kinh nghiệm chữa sỏi tiết niệu
          10. Bài thuốc kinh nghiệm chữa sỏi tiết niệu 2