bài THUỐC >>BÀI THUỐC CHỮA BỆNH SỐT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

          1. Tần giao miết giáp thang gia vị
          2. Đạt nguyên ẩm gia giảm
          3. Sâm kỳ tứ vật thang gia vị
          4. Phụ tử lý trung thang gia vị
          5. Linh quế cam truật hợp tiểu bán hạ thang gia giảm
          6. Quế chi phục linh hoàn gia vị