bài THUỐC >>BÀI THUỐC CHỮA BỆNH XUẤT HUYẾT

          1. Thuyết căn thang gia giảm
          2. Quy tỳ thang gia giảm