MỘT SỐ CÂY THUỐC QUÝ


                CÂY CÀ GAI LEO

                CÂY GIẢO CỔ LAM

                CÂY ATISO